Privacyverklaring

Wij, als verloskundigen van Verloskundigenpraktijk Pia, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Elzenstraat 7, 8924JN LEEUWARDEN, 058-7370149 of 06-28818912, http://www.verloskundigepia.nl, verloskundigepia@xs4all.nl

Verwerking van persoonsgegevens:
In het kader van mijn dienstverlening leggen we bepaalde persoonsgegevens van u vast. Deze hebben we verkregen doordat u ze aan ons hebt verstrekt.

Hieronder ziet u een overzicht van de gegevens die we verwerken:
-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, welke nodig zijn om u aanmelding bij Verloskundigenpraktijk Pia in orde te kunnen maken
-Lijst met contactgegevens die u via whatsapp deelt

De gegevens verwerken we met als doel:
Het zo goed mogelijk uit kunnen voeren van mijn dienstverlening.
Daarbij u te kunnen informeren en u in de gelegenheid te stellen contact met mij op te nemen.
Dit middels telefoon, internet en whatsapp.

Bewaartermijn:
Verloskundigenpraktijk Pia bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de verzochte diensten. Daarnaast moeten de gegevens ivm de WGBO (wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) ten minste 15 jaar bewaard worden.

Gegevens delen met derden:
Verloskundigepraktijk Pia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw rechten:
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten.
U heeft het recht tot
– inzage van uw persoonsgegevens
– wijzigen van uw persoonsgegevens
– wissen van uw persoonsgegevens
– beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.